พระพุทธไสยาสน์ ที่วัดโลกยสุธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา