Tag Archives: เชียงราย

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่มรื่น โดยเฉพาะบริเวณห้วยน้ำดัง ที่มีชื่อว่าทะเลหมอกที่งดงามยิ่ง มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมียอดดอยที่มีธรรมชาติงดงามอีกหลายแห่ง เช่น ดอยช้าง ดอยสามหมื่น รวมทั้งมีโป่งเดือดซึ่งเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติ ส่วนการล่องแพในลำน้ำแม่แต่งก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 782,575 ไร่ หรือ 1,252.12 ตารางกิโลเมตร

ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย

ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย

อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ (ดอยอินทนนท์) จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ (ดอยอินทนนท์) จ.เชียงใหม่ แผนที่การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ (ดอยอินทนนท์) จ.เชียงใหม่ ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย

ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย แผนที่เดินทางไปยังภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย View Larger Map ทริปเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย เชียงราย-ดอยฮาง-บ้านผาเสริฐ-ห้วยหมากเหลี่ยม

วัดหมื่นสาร จ.เชียงใหม่

วัดหมื่นสาร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เป็นวัดศูนย์กลางของชาวบ้านวัวลาย ตั้งอยู่เลขที่ 13 ถนนวัวลายตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา แต่เดิมเมื่อปี พ.ศ.2472 แต่ไม่สามารถหาหลักฐานได้และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอีกครั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 108 ในวัดแห่งนี้มีคัมภีร์ใบลานจำนวนมาก ซึ่งจากการสำรวจโดยสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบคัมภีร์ใบลานของวัดหมื่นสารจำนวน 163 รายการ 815 ผูก อย่างไรก็ดีจากศักราชที่ระบุในใบลานเช่น จศ.1187 ก็พบว่าเป็นเอกสารที่มีอายุประมาณ 200 กว่าปี

วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่

อุโบสถเงินเริ่มสร้าง ในปี พ.ศ. 2547 สืบเนื่องจากอุโบสถหลังเดิมชำรุดและคณะศรัทธาวัดศรีสุพรรณซึ่งได้สืบทอดอาชีพการทำเครื่องเงิน (คัวเงิน) และเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมจากบรรพบุรุษของตนมามากกว่า 200 ปี การสร้างอุโบสถด้วยการสลักลวดลายตามแนวประเพณีล้านนา

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่

ดอยขุนแม่ยะ จ.เชียงใหม่

ดอยขุนแม่ยะ จ.เชียงใหม่

ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่

ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ แผนที่การเดินทางไปยังดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วัดร่องขุน จ.เชียงราย

วัดร่องขุน จ.เชียงราย แผนที่การเดินทางไปยังวัดร่องขุน จ.เชียงราย ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

ดอยตุง จ.เชียงราย

ดอยตุง จ.เชียงราย