Tag Archives: วัดในเชียงใหม่

วัดหมื่นสาร จ.เชียงใหม่

วัดหมื่นสาร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เป็นวัดศูนย์กลางของชาวบ้านวัวลาย ตั้งอยู่เลขที่ 13 ถนนวัวลายตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา แต่เดิมเมื่อปี พ.ศ.2472 แต่ไม่สามารถหาหลักฐานได้และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอีกครั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 108 ในวัดแห่งนี้มีคัมภีร์ใบลานจำนวนมาก ซึ่งจากการสำรวจโดยสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบคัมภีร์ใบลานของวัดหมื่นสารจำนวน 163 รายการ 815 ผูก อย่างไรก็ดีจากศักราชที่ระบุในใบลานเช่น จศ.1187 ก็พบว่าเป็นเอกสารที่มีอายุประมาณ 200 กว่าปี

วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่

อุโบสถเงินเริ่มสร้าง ในปี พ.ศ. 2547 สืบเนื่องจากอุโบสถหลังเดิมชำรุดและคณะศรัทธาวัดศรีสุพรรณซึ่งได้สืบทอดอาชีพการทำเครื่องเงิน (คัวเงิน) และเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมจากบรรพบุรุษของตนมามากกว่า 200 ปี การสร้างอุโบสถด้วยการสลักลวดลายตามแนวประเพณีล้านนา

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่