ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ขั้นตอนและหลักฐานการขอและการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
Sun, 15 Jul 12, 09:56
Post: #1
ขั้นตอนและหลักฐานการขอและการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
   

สวัสดีครับ เรื่องการติดต่อสถานที่ราชการนี่เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ทำกันบ่อยๆ จะทำก็ต่อเมื่อครบรอบกำหนด บางอย่างอาจจะปีละครั้ง บางอย่างอาจจะ 5 - 6 ปีต่อครั้ง ทำให้ทุกครั้งที่เราจะไปติดต่อเราก็ต้องเช็คอยู่เสมอว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ค่าธรรมเนียมเท่าไรบ้าง เป็นต้น

เรื่อง “การขอหรือต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” นี่ก็เหมือนกัน ปัจจุบันการขอใบอนุญาตขับขี่จะเริ่มจากใบแรกมีอายุ 1 ปี (เรียกว่าใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว 1 ปี) เมื่อใบแรกหมดอายุจะต้องไปต่อใบอนุญาตใหม่ซึ่งจะมีอายุ 5 ปี และหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบมีอายุ 5 ปีไปเรื่อยๆ ตลอด (ประมาณว่าอีก 5 ปีเจอกันนะจ๊ะ)

หลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมา (13 ก.ค. 2555) ผมได้ไปต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากใบเดิม 5 ปีเป็นใบใหม่ 5 ปี เลยอยากเอาความรู้มาฝากกันเรียงตามลำดับเลยนะครับ

^ ^ เที่ยวไป เขียนไป ออกไปมองโลกใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเห็นด้วยสายตาตัวเอง ^ ^
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาชิกท่านนี้ ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
Sun, 15 Jul 12, 09:58
Post: #2
RE: ขั้นตอนและหลักฐานการขอและการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นสำหรับรถจักรยานยนต์ความจุ กระบอกสูบขนาดไม่เกิน ๙๐ ซีซี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี บริบูรณ์) และต้องไม่เป็นผู้มีร่างกาย บกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก

หลักฐานประกอบคำขอ
๑. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมภาพถ่าย
๒. สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่พร้อมภาพถ่าย
๓. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
๔. รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. ซึ่งถ่ายไม่เกินหกเดือนจำนวน ๒ รูป ( สำหรับผู้ขอรับเป็นรูปแบบใหม่ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา )
* กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ได้รับ VISA ประเภท NON - IMMIGRANT แทนบัตรประจำตัวประชาชน
และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจากสถานทูต หรือหน่วยราชการ แทนสำเนาทะเบียนบ้าน

ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ให้นำมาด้วย พร้อมภาพถ่าย เพื่อจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการ ดังนี้
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุพร้อมภาพถ่าย จะได้รับยกเว้นไม่ต้องทดสอบใด ๆ
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนทำ ณ นครเจนิวา ค.ศ.๑๙๔๙
ใบ อนุญาตขับรถซึ่งต่างประเทศออกให้และยังไม่สิ้นอายุ พร้อมภาพถ่าย โดยใบอนุญาตขับรถต่างประเทศดังกล่าวต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษา ไทย ซึ่งรับรองคำแปลโดยสถานทูตมาด้วย จะได้รับยกเว้นไม่ต้องทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
๑. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
๒. ทดสอบสายตาบอดสี
๓. เข้ารับการอบรมโดยใช้เวลาอบรม ๒ ชั่วโมงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราาจรทางบก , กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย รอบเช้า ๘.๐๐-๙.๐๐ น. รอบบ่าย ๑๓.๐๐ น.
๔. เข้ารับการทดสอบสายตาบอดสีโดยให้อ่านสีในแผ่นทดสอบ
๕. เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
๖. เข้ารับการทดสอบขับรถ
๗. เสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
๘. รอรับใบอนุญาต

^ ^ เที่ยวไป เขียนไป ออกไปมองโลกใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเห็นด้วยสายตาตัวเอง ^ ^
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาชิกท่านนี้ ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
Sun, 15 Jul 12, 09:59
Post: #3
RE: ขั้นตอนและหลักฐานการขอและการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
การขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นสำหรับรถจักรยานยนต์ความจุ กระบอกสูบขนาดไม่เกิน ๙๐ ซีซีต้องมีอายุไม่ต่ำ กว่า ๑๕ ปี บริบูรณ์)และต้องไม่เป็นผู้มีร่างกาย บกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก
การยื่นคำขอรับใบอนุญาตสำหรับผู้มีลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ส่วนผู้มีลำเนาอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาแล้วแต่กรณี

หลักฐานประกอบคำขอ
๑. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมภาพถ่าย
๒. สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่พร้อมภาพถ่าย
๓. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
๔. รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. ซึ่งถ่ายไม่เกินหกเดือนจำนวน ๒ รูป ( สำหรับผู้ขอรับเป็นรูปแบบใหม่ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา )
* กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ได้รับ VISA ประเภท NON - IMMIGRANT แทนบัตรประจำตัวประชาชน
และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จากสถานทูต หรือหน่วยราชการ แทนสำเนาทะเบียนบ้าน

ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ให้นำมาด้วย พร้อมภาพถ่าย เพื่อจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการ ดังนี้
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุพร้อมภาพถ่าย จะได้รับยกเว้นไม่ต้องทดสอบใด ๆ
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนทำ ณ นครเจนิวา ค.ศ.๑๙๔๙
ใบ อนุญาตขับรถซึ่งต่างประเทศออกให้และยังไม่สิ้นอายุ พร้อมภาพถ่าย โดยใบอนุญาตขับรถต่างประเทศดังกล่าวต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษา ไทย ซึ่งรับรองคำแปลโดยสถานทูตมาด้วย จะได้รับยกเว้นไม่ต้องทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
๑. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
๒. ทดสอบสายตาบอดสี
๓. เข้ารับการอบรมโดยใช้เวลาอบรม ๒ ชั่วโมงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราาจรทางบก , กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย รอบเช้า ๘.๐๐-๙.๐๐ น. รอบบ่าย ๑๓.๐๐ น.
๔. เข้ารับการทดสอบสายตาบอดสีโดยให้อ่านสีในแผ่นทดสอบ
๕. เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
๖. เข้ารับการทดสอบขับรถ
๗. เสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
๘. รอรับใบอนุญาต

^ ^ เที่ยวไป เขียนไป ออกไปมองโลกใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเห็นด้วยสายตาตัวเอง ^ ^
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาชิกท่านนี้ ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
Sun, 15 Jul 12, 10:00
Post: #4
RE: ขั้นตอนและหลักฐานการขอและการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
การต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ๑ ปี เปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ๕ ปี

หลักฐานประกอบคำขอ
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
๒. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน ( ๓๐ วัน )
๓. สำเนาใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม พร้อมฉบับจริง
๔. สำเนาเอกสารการแก้ไขรายการ เช่น ชื่อ ชื่อสกุล ยศ คำนำหน้านาม เป็นต้น (ถ้ามีการแก้ไขรายการ)
๕. ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ที่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ๑ ปี
สามารถเปลี่ยนล่วงหน้าได้ ไม่เกิน ๖๐ วัน

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่
ใบอนุญาตขับรถยนต์ ๕๐๕ บาท
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ๒๕๕ บาท

หมายเหตุ
หากแก้ไขรายการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม ๕๐ บาท
ขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ (บัตรพลาสติก )
ชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูป เพิ่ม ๑๐๐ บาท

^ ^ เที่ยวไป เขียนไป ออกไปมองโลกใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเห็นด้วยสายตาตัวเอง ^ ^
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาชิกท่านนี้ ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
Sun, 15 Jul 12, 10:02
Post: #5
RE: ขั้นตอนและหลักฐานการขอและการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
การต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ๕ ปี ต่ออายุเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ๕ ปี

หลักฐานประกอบคำขอ
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
๒. สำเนาใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม พร้อมฉบับจริง
๓. สำเนาเอกสารการแก้ไขรายการ เช่น ชื่อ ชื่อสกุล ยศ คำนำหน้านาม เป็นต้น(ถ้ามีการแก้ไขรายการ)
๔. ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ที่ตรงกับหนังสือเดินทาง)

ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ๕ ปี ต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ๕ ปี สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ ไม่เกิน ๓ เดือน

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่
ใบอนุญาตขับรถยนต์ ๕๐๕ บาท
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ๒๕๕ บาท

หมายเหตุ
หากแก้ไขรายการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม ๕๐ บาท
ขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ (บัตรพลาสติก )
ชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูป เพิ่ม ๑๐๐ บาท

^ ^ เที่ยวไป เขียนไป ออกไปมองโลกใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเห็นด้วยสายตาตัวเอง ^ ^
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาชิกท่านนี้ ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
Sat, 09 Feb 13, 23:18
Post: #6
RE: ขั้นตอนและหลักฐานการขอและการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
Quote:Chan Aeng Mook - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
ถ้าขาดมาเกิน 5 เดือนต้องทำอย่างไรบ้างคะ.
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
Mon, 26 May 14, 21:24
Post: #7
RE: ขั้นตอนและหลักฐานการขอและการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
Quote:ถ้าเป็นคนต่างชาติที่เคยสอบผ่านแล้วแต่หมดอายุมาเปลี่ยนใบขับขี่ของรถจักรยานยนต์ได้5ปีหรือเปล่าครับ
- ยอ ออ ดอ
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม