ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Enconcept จับมือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Tue, 17 Dec 13, 13:29
Post: #1
Enconcept จับมือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Enconcept จับมือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรทางการแพทย์

Enconcept โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำของไทย จัดทำโครงการ CMU & Enconcept English for Medical professionals program ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสาขาการแพทย์และสาขาอื่นๆ

อาชีพแพทย์เป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การใช้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในการอ่านตำราเรียน การเขียนรายงาน การพูดคุยกับคนไข้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือแม้แต่การไปประชุมสัมมนาทางวิชาการที่ต่างประเทศ ทั้งหมดนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวขับเคลื่อน แพทย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

[Image: 131212054925.jpg]

อย่างไรก็ตามทั้งนักศึกษาแพทย์และแพทย์ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนสอนภาษา Enconcept นายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร (ที่ 2 จากขวา)ผู้จัดการทั่วไป โรงเรียนสอนภาษา Enconcept กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลดีกับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะต้องก้าวสู่ตลาดแรงงานต่อไป โดยโรงเรียนเป็นผู้คิดค้นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มเสริมทักษะ ทางด้านภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้านของนักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งนี้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแพทย์จะเป็นการบูรณาการทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ครบทั้งสี่ทักษะ โดยแบ่งการเรียนเป็นสองระยะ ระยะที่หนึ่งเน้นการสอนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนที่ต้องใช้จริงๆ ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก ทั้งเรื่องการฝึกออกเสียง (Pronunciation) ที่จะสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และเรื่องการเขียน (Writing) ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกเขียนประโยค ย่อหน้า ไปจนถึงการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกัน ซึ่งอเมริกาเป็นประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่มากที่สุด การเข้าใจวัฒนธรรมของชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเมื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น เพราะวัฒนธรรมจะสะท้อนให้เห็นได้ในการใช้ภาษา

ส่วนระยะที่สองจะเน้นการประยุกต์เนื้อหาของระยะที่หนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนได้ต่อยอดการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและสำหรับวิชาชีพแพทย์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมที่ Enconcept ได้คิดค้น โดยเป็นการจำลองสถานการณ์จริงเมื่อแพทย์ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนไข้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงจะสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมผ่านทาง Mobile Application เพื่อเพิ่มความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนได้อีกด้วย

Mobile Application จะทำให้การเรียนรู้รวมเป็นหนึ่งกับชีวิตประจำวัน ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งการเรียนรู้ผ่าน Mobile Application นับว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนเจเนอเรชั่นใหม่ ที่สมาร์ทโฟนกลายเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ขาดไม่ได้ไปแล้วในชีวิตประจำวัน

อริสรา ธนาปกิจ หรือ “ครูพี่แนน” (กลาง) ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนภาษา Enconcept กล่าวเสริมว่า “รูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว เน้นการเรียนแบบ “เข้าใจ เข้าถึง และเข้มข้น” นั่นคือ เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้เน้นแต่ด้านไวยากรณ์เช่นที่เคยเรียนกัน แต่จะเป็นการนำมาใช้จริงทั้งใช้ชีวิตประจำวันและทางวิชาชีพแพทย์ เข้าถึง คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ทุกที่และทุกเวลาผ่าน Mobile Application ซึ่งตรงกับไลฟ์สไตล์ของนักเรียนในปัจจุบัน ส่วนความ เข้มข้น คือ การนำเอาเทคนิคการสอนและประสบการณ์การสอนมาใช้ถ่ายทอดให้นักเรียนอย่างครบถ้วนทุกด้าน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทั้งการออกเสียง การเขียน และการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามบริบททางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

เกี่ยวกับ Enconcept E-Academy
Enconcept เป็นสถาบันสอนภาษาและสถาบันกวดวิชาแห่งแรกที่สามารถก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพการสอน หลักสูตร สื่อการสอน จนสามารถกำหนดนิยามหรือมาตรฐานใหม่ของสถาบันสอนภาษาได้ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน Enconcept E-Academy เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มี Edutainer เป็นผู้มอบทั้งสาระและความสนุกสนาน ทำให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข และได้ผลในวงกว้าง พร้อมมีเทคนิคการสอนที่เรียกว่า Magicore เชื่อมโยงเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง และนำเทคโนโลยีหลากรูปแบบเข้ามาผสมผสานเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุก มีสีสัน เข้ากับไลฟ์สไตล์และความสนใจของเด็กรุ่นใหม่ ปัจจุบันนักเรียน Enconcept E-Academy มีจำนวน 95,654 คน/ปี(อ้างอิงข้อมูลปี 2555) โดยมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 คิดเป็นร้อยละ 168.23% (อ้างอิงข้อมูลปี 2547 : จำนวนนักเรียน 35,661 คน)
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


กระทู้ที่คล้ายกัน...
กระทู้: ผู้ตั้งกระทู้ ตอบ: ดู: ข้อความล่าสุด
  Enconcept เชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมงาน E-Ceremony: Dream Catcher’s Day 2013 reporter 0 4,082 Thu, 30 May 13 12:30
ข้อความล่าสุด: reporter
  สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จับมือ EXCOMM 2 จัดกิจกรรมแบ่งปันหนังสือด้วยหัวใจ reporter 0 4,114 Tue, 10 Jul 12 20:53
ข้อความล่าสุด: reporter

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม