ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (/showthread.php?tid=3820)สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน - reporter - Wed, 08 Jan 14 16:03

[Image: 140108032830.jpg]

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล นางเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ นางศรีสุดา ธรรมบำรุง นางสาวสุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ และ นายศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช เยี่ยมชม ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน "เฮ็ดก้อเหลียว" ซึ่งเป็น ศูนย์ OTOP ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ยิ่งสวยงาม ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับประเทศ ด้วยเงินลงทุนนับสิบล้านบาท เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเมืองสามหมอก แล้วต้องการซื้อหาสินค้าเกรด A กลับไปเป็นของขวัญ ของฝาก และของที่ระลึกแสนประทับใจ ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาข้อมูลและดูงาน การจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติใหม่ ในเขตเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและการจัดการที่น่าสนใจ และนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้กับเครือข่ายทางการสื่อสารต่างๆ ในวงกว้าง ต่อไป (สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย:www.prthailand.org)