ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดหลักสูตรการบริหารงานสื่อสาร รับมือ AEC
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรม หลักสูตรการบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ, Executive Communication Program, EXCOMM - PRThailand 3 “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และการตลาด สำหรับการแข่งขันในเวทีโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: Strategic Corporate, Brand & Marketing Communication for AEC & Global Competitiveness” ทุกวันเสาร์ ระหว่าง 1 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กล่าวว่า เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ 10 ประเทศในอาเซียนจะกลายเป็นตลาดเดียวกัน สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ตระหนักถึงสถานการณ์นี้เป็นอย่างดี และเห็นว่าทุกวงการของไทยควรให้ความสนใจและกำหนดแนวทางรับมือที่เหมาะสม ให้ก้าวทันต่อกระแสการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคคลากรในแวดวงการสื่อสารของไทย ทั้งผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร Brand Management การตลาด สื่อสารการตลาด ส่งเสริมการขาย โฆษณา สื่อสารบูรณาการ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านวางแผน กลยุทธ์ และกิจการองค์กรเพื่อสังคม จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อสารมวลชน สื่อ Digital สื่อโทรคมนาคม เอเจนซี่ รวมถึง ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้เพราะการสื่อสารนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ที่จะตอบสนองเป้าหมายขององค์กร ด้วยการสร้างกระบวนทัศน์ การบริหารภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสารทางการตลาด -Brand ควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมทางสื่อสารบนโลก Digital เทคนิค วิธีการ เครื่องมือการสื่อสารทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program : EXCOMM - PRThailand เป็นหลักสูตรของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ที่ปรับปรุงขึ้นล่าสุดของวงการบริหารงานสื่อสาร ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กร โดยกำหนดเนื้อหาหลักให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทั้งด้านการบริหารงานสื่อสารและเทคโนโลยี ด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร ที่ชัดเจน สามารถรับมือกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต หลักสูตรดังกล่าว เน้นการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับแนวคิด ความรู้ประสบการณ์ และกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารในประเด็นที่น่าสนใจ การสร้างองค์ความรู้ทางการสื่อสารเพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสื่อสารขององค์กร กับวิทยากรชั้นนำในสาขาต่างๆรวมถึงร่วมการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 - 939 - 9964 / http://www.prthailand.org / e-mail tpra.prthailand@gmail.com *** พิเศษสำหรับผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับหนังสือคู่มือ PR AEC “กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ การสร้างและรักษาชื่อเสียงองค์กร สำหรับการแข่งขันในเวทีโลก และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ของ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ***
Reference URL's