ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ขั้นตอนและหลักฐานการขอและการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
Sun, 15 Jul 12, 09:58
Post: #2
RE: ขั้นตอนและหลักฐานการขอและการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นสำหรับรถจักรยานยนต์ความจุ กระบอกสูบขนาดไม่เกิน ๙๐ ซีซี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี บริบูรณ์) และต้องไม่เป็นผู้มีร่างกาย บกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก

หลักฐานประกอบคำขอ
๑. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมภาพถ่าย
๒. สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่พร้อมภาพถ่าย
๓. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
๔. รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. ซึ่งถ่ายไม่เกินหกเดือนจำนวน ๒ รูป ( สำหรับผู้ขอรับเป็นรูปแบบใหม่ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา )
* กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ได้รับ VISA ประเภท NON - IMMIGRANT แทนบัตรประจำตัวประชาชน
และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจากสถานทูต หรือหน่วยราชการ แทนสำเนาทะเบียนบ้าน

ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ให้นำมาด้วย พร้อมภาพถ่าย เพื่อจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการ ดังนี้
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุพร้อมภาพถ่าย จะได้รับยกเว้นไม่ต้องทดสอบใด ๆ
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนทำ ณ นครเจนิวา ค.ศ.๑๙๔๙
ใบ อนุญาตขับรถซึ่งต่างประเทศออกให้และยังไม่สิ้นอายุ พร้อมภาพถ่าย โดยใบอนุญาตขับรถต่างประเทศดังกล่าวต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษา ไทย ซึ่งรับรองคำแปลโดยสถานทูตมาด้วย จะได้รับยกเว้นไม่ต้องทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
๑. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
๒. ทดสอบสายตาบอดสี
๓. เข้ารับการอบรมโดยใช้เวลาอบรม ๒ ชั่วโมงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราาจรทางบก , กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย รอบเช้า ๘.๐๐-๙.๐๐ น. รอบบ่าย ๑๓.๐๐ น.
๔. เข้ารับการทดสอบสายตาบอดสีโดยให้อ่านสีในแผ่นทดสอบ
๕. เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
๖. เข้ารับการทดสอบขับรถ
๗. เสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
๘. รอรับใบอนุญาต

^ ^ เที่ยวไป เขียนไป ออกไปมองโลกใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเห็นด้วยสายตาตัวเอง ^ ^
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาชิกท่านนี้ ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ข้อความในกระทู้นี้
RE: ขั้นตอนและหลักฐานการขอและการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ - Nobita - Sun, 15 Jul 12 09:58

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม