ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
Mon, 26 Dec 11, 15:07
Post: #1
Cool นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ในโอกาสนี้ เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ เลขาธิการสมาคมฯ ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย อาทิ ศรีสุดา ธรรมบำรุง, ม.ล.ชไมทิพ เทวกุล, สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ และศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว

[Image: image-2336_4EE1B3FB.jpg]

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ :
เป็นคณะกรรมการที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มาตรการในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ดำเนินงานและดูแลการเสริมสร้างสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข / สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามีส่วนร่วมและบูรณาการในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน / แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้งให้คำปรึกษา ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ / สนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์สารสนเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติ เผยแพร่เกี่ยวกับประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยและสถาบันหลักของชาติได้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายและภายนอกประเทศ
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม