ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
มีเงินได้อะไรบ้างที่ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, 91
Mon, 22 Feb 16, 15:09 (แก้ไขล่าสุด: Mon, 22 Feb 16 15:34 โดย Nobita.)
Post: #1
มีเงินได้อะไรบ้างที่ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, 91
1 ปีมาไวจริงๆ ถึงรอบต้องยื่นแบบเสียภาษีอีกแล้ว สำหรับเรามันก็คือบุคคลธรรมดา แต่ว่าการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี่สิ คำว่า "เงินได้" ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มาดูกันครับ

ปล. ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะครับ

   

=====================================================
เงินได้ตามมาตรา 40 (1)
เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง
โบนัส เบี้ยหวัด เงินค่าเช่าบ้าน และทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ
ที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เป็นต้น

*** กรณีได้รับเงินเดือนและค่านายหน้าจากนายจ้างผู้จ่ายเงินได้
รายเดียวกันถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(1) ***

=====================================================
เงินได้ตามมาตรา 40 (2)
เงินได้เนื่องจากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้
ไม่ว่าหน้าที่ ตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้จะเป็นการประจำหรือชั่วคราว เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ส่วนลด เบี้ยประชุมเงินค่าเช่าบ้าน ค่าปรึกษา เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเนื่องจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สว. อบต. เป็นต้น*** เงินได้ตามมาตรา 40(2) ต่างจาก 40(8) ดังนี้ 40(2) ใช้แรงงานเป็นสำคัญและมีค่าใช้จ่ายน้อย ส่วน 40(8) ทำในรูปของธุรกิจมีสำนักงาน และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง ***

=====================================================
เงินได้ตามมาตรา 40 (3)
ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่นในทำนอง
เดียวกัน หรือเงินได้ที่มีลักษณะเป็นเงินได้รายปี เช่นค่าเขียน/ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

=====================================================
เงินได้ตามมาตรา 40 (4)
เงินได้ที่เกิดจากการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ ซึ่งได้รับ
ในลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนอื่นๆ
เช่น ดอกเบี้ย (เงินฝากธนาคาร พันธบัตร หุ้นกู้) เงินปันผลจากบริษัท-
ต่างประเทศ เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วน เงินเพิ่มทุน/ลดทุน เป็นต้น
*** สำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย เลือกหัวข้อถัดไป (เงินได้ตามมาตรา 40(4)(ข)) ***

=====================================================
เงินได้ตามมาตรา 40 (5)
เงินหรือประโยชน์ที่ได้รับเนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่ารถยนต์ การผิดสัญญาเช่าซื้อ หรือการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน เป็นต้น

=====================================================
เงินได้ตามมาตรา 40 (6)
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย(ค่าว่าความ) การประกอบ
โรคศิลปะ(แพทย์เปิดคลีนิค) วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี(ค่าสอบบัญชี) ประณีตศิลปกรรม

=====================================================
เงินได้ตามมาตรา 40 (7)
เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น

=====================================================
เงินได้ตามมาตรา 40 (8)
เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ ฯลฯ เงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวม
เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้า เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

=====================================================
เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร และ
เลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ

=====================================================
เงินค่าขายกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

=====================================================
เงินค่าขายกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

=====================================================
เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน หมายถึง
1. เงินได้ที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเช่นเดียวกับบำเหน็จตาม
กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. เงินที่จ่ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.
3. เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
4. เงินได้ที่จ่ายให้ครั้งเดียวที่มีวิธีคำนวณต่างไปจากข้อ 1.
*** ระยะเวลาการทำงานต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี ***

=====================================================
เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน หมายถึง
1. เงินได้ที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเช่นเดียวกับบำเหน็จตาม
กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. เงินที่จ่ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.
3. เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
4. เงินได้ที่จ่ายให้ครั้งเดียวที่มีวิธีคำนวณต่างไปจากข้อ 1.
*** ระยะเวลาการทำงานต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี ***

=====================================================

เมื่อทราบว่ามีเงินได้อะไรบ้างที่ต้องแบบเสียภาษีแล้ว เราก็มาทำความรู้จักเกี่ยวกับรายได้ที่ได้รับการยกเว้นหรือค่าลดหย่อนกันบ้างนะครับ เพื่อให้ใช้สิทธิได้ถูกต้องครบถ้วนไม่ขาดไม่เกินครับ

^ ^ เที่ยวไป เขียนไป ออกไปมองโลกใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเห็นด้วยสายตาตัวเอง ^ ^
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาชิกท่านนี้ ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
Sat, 24 Sep 22, 11:47
Post: #2
RE: มีเงินได้อะไรบ้างที่ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, 91
มีเงินได้เท่าไหร่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91. A5 : เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำ framed (ต่อปี) ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป สำหรับคนโสด 1. มีเงินได้เงินเดือนประเภทเดียว เกิน 120,000 บาท (ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91)
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
Wed, 30 Nov 22, 08:32
Post: #3
RE: มีเงินได้อะไรบ้างที่ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, 91
Jordans
Yeezy
Jordan Shoes
Adidas UK
Air Jordan 4
Air Jordan 1
Jordan 1
Air Jordans
Nike Air Jordans
Jordans 1
Air Jordan 1
Jordan 1s
Jordan 1
Adidas Yeezy
Adidas Yeezy
Yeezy
Air Jordan 1
Air Jordan 11
Air Jordan 1
Jordan 1
Air Jordan 4
Air Jordan 1
Jordan 1
Air Jordan Shoes
Air Jordan
Air Jordans
Jordan 1
Jordan 1
Jordan 1
Air Jordan 1 Mid
Jordan 1 Mid
Jordan 1
Jordan 1s
Air Jordan 4
Jordan 4
Air Jordan 4
Jordan 4
Jordan
Jordan 4 Military Black
Jordan 4
Jordan 4s
Jordan 1
Jordan AJ 1
Jordan AJ 1
Jordan Retro 4
Jordans 4
Jordan Shoes
Jordans Shoes
NFL Shop Official Online Store
Nike Air Jordan
Nike Jordan 1
Nike Jordans
Nike Outlet
Nike Outlet Store
Nike Outlet
Nike Outlet Store Online Shopping
Nike Outlet
Nike Shoes
Nike UK
Off White
Pandora Jewelry
Pandora
Pandora Bracelet
Pandora Bracelets
Pandora Bracelets
Pandora Charms
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Pandora Charms Sale Clearance
Pandora Charms
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Jewelry
Pandora
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry Official Site Clearance
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry
Cheap Ray Bans
Ray Bans
Ray Bans
Pandora Online Shop
Pandora
Pandora Outlet
Pandora UK
Yeezy
Yeezy 350
Yeezy 350
Yeezy
Yeezy 350
Yeezy Boost 350
Yeezy 350 V2
Yeezy 450
Yeezy 700
Adidas Yeezy
Yeezy
Yeezy Foam Runner
Yeezy 350
Yeezy
Yeezy
Adidas Yeezy
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy Slides
Yeezy Slides
Yeezy Supply
Yeezy
Yeezy Slides
Rolex
Rolex Watches
Nike Shoes
Nike Outlet
Nike Outlet
Ray Ban Glasses
Ray-Ban Sunglasses
Yeezy Shoes
Moncler Jacket
Moncler Outlet
Moncler Outlet
Moncler Jacket
Moncler
Moncler UK
Moncler Jacket
Moncler
Moncler Outlet
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy Sneakers
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy 350

https://www.pandoras-jewelry.com/ Pandora Jewelry
https://www.pandoraoutlet.org/ Pandora Outlet
https://www.jordanshoess.com/ Jordan Shoes
https://www.air-jordan4.com/ Air Jordan 4
https://www.charms-pandora.com/ Pandora Charms
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม