ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
มทร.พระนคร มุ่งกลยุทธ์พัฒนานักศึกษารอบด้านให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทำงานได้จริง
Thu, 26 May 11, 16:42
Post: #1
มทร.พระนคร มุ่งกลยุทธ์พัฒนานักศึกษารอบด้านให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทำงานได้จริง
มทร.พระนคร มุ่งกลยุทธ์พัฒนานักศึกษารอบด้านให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทำงานได้จริง
มทร.พระนคร ใช้กลยุทธ์พัฒนานักศึกษารอบด้าน เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ หวังตอบสนองสถานประกอบการที่สามารถให้พนักงานทำงานโดยไม่ต้องสอนใหม่ นับเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัย
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) กล่าวว่า การสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพสูงนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ มทร.พระนคร ตั้งเป็นเป้าหมายเพราะมทร.พระนคร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ ดังนั้น นักศึกษาที่จบต้องเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถทำงานได้จริง มหาวิทยาลัยมีมาตรการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม การฝึกอบรมผ่านกิจกรรมในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเพชรราชมงคล ที่มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพและความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องให้นักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ โครงการติวน้องในวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนไม่ดี โครงการพัฒนาองค์กรนักศึกษาเพื่อฝึกการเป็นผู้นำและเสียสละเพื่อส่วนรวม และโครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จมาพูดเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้นักศึกษา
ทั้งนี้ มทร.พระนคร มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตที่จบไปจากการมีงานทำของนักศึกษา ซึ่งมีงานทำมากกว่า 80% ของนักศึกษาที่จบในแต่ละรุ่น ส่วนที่ไม่ได้ทำงานก็ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และยังได้ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับบัณฑิตของเราเข้าทำงาน ซึ่งไม่ต้องไปสอนการทำงานใหม่ ปรากฏว่า ผลคะแนนออกมาดีมาก พร้อมทั้งยังมีการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในโครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานและส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาในอนาคตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากการประกาศผล มทร.พระนคร ติด 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลดีเด่น
จากกลยุทธ์ที่วางไว้ทำให้บัณฑิตนักปฏิบัติของมทร.พระนคร เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง และมทร.พระนครยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณภาพของบัณฑิตให้สูงมากขึ้น เพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพให้แก่บัณฑิต สมกับที่มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ว่า มทร.พระนคร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม