ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
[Excel] การค้นหาตัวเลขและนับจำนวนตัวเลขที่ค้นหาในเซลล์ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: ออฟฟิศ Office (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Thread: [Excel] การค้นหาตัวเลขและนับจำนวนตัวเลขที่ค้นหาในเซลล์ (/showthread.php?tid=609)[Excel] การค้นหาตัวเลขและนับจำนวนตัวเลขที่ค้นหาในเซลล์ - ComMan - Sat, 11 Apr 09 15:29

[attachment=1673]

หากเรามีตัวเลขอยู่ชุดหนึ่งดังในเซลล์ B4:B9 ดังภาพ และเราต้องการจะนับจำนวนเลข 5 ที่มีอยู่ในช่วงเซลล์ดังกล่าว สามารถทำได้โดยลำดับดังนี้

1. แยกตัวเลขแต่ละตัวออกจากกัน โดยใช้คำสั่ง MID
2. นับจำนวนตัวเลขที่ต้องการโดยใช้คำสั่ง COUNTIF

ขอให้ดูจากรูปประกอบนะครับ จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น