ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดอบรม หลักสูตร “EXCOMM-PR Thailand 4” - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดอบรม หลักสูตร “EXCOMM-PR Thailand 4” (/showthread.php?tid=3944)สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดอบรม หลักสูตร “EXCOMM-PR Thailand 4” - reporter - Wed, 19 Mar 14 16:28

[Image: 140314043928.jpg]

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand 4) โดยเจาะประเด็นการสื่อสารที่สำคัญแห่งยุค “Effective Corporate Communications, Brand and Marketing Communications Strategies in Crisis and Vibrant Competition: กลยุทธ์ การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต ” ระหว่าง 31 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2557 (ทุกวันเสาร์) ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน การสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ถือเป็นส่วนสำคัญของการจัดการด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด … ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนกระบวนการสื่อสาร และวางแผนอย่างเป็นระบบ อย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการแข่งขันและภาวะวิกฤตต่างๆ ในการสร้างความเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างมั่นคง

หลักสูตร “การบริหารงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ” Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand) โดยสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นหลักสูตรการสื่อสารที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งด้านเนื้อหา กรณีศึกษาและเครือข่าย เพื่อบริหาร ปฏิบัติการทางการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย EXCOMM - PR Thailand 4 ใน ปี 2557 นี้ จะมุ่งเน้นเนื้อหาสำคัญ ที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต ได้แก่ ทิศทาง กลยุทธ์และการบริหารประเด็นการสื่อสาร กลยุทธ์การวางแผนสื่อ เพื่อรองรับสถานการณ์ การสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค Social Media และ Digital Marketing การดำเนินธุรกิจองค์กรเพื่อสังคม และความสัมพันธ์กับชุมชน การสื่อสารภายในเพื่อสร้างการยอมรับและสนับสนุนจากพนักงาน การบูรณาการเครื่องมือการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์และองค์ก กรณีศึกษา การสื่อสารภาพลักษณ์ แบรนด์ และการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของหลักสูตร ทั้งการบรรยายหลักการที่เกี่ยวข้อง การระดมสมอง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรและประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงการเจาะลึกกรณีศึกษา การวิเคราะห์ตัวอย่างสถานการณ์ที่น่าสนใจ

ที่ผ่านมา หลักสูตร “การบริหารงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ” Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand) โดยสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล CSR นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมนอกจากจะได้รับแนวคิด ประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้ทางการสื่อสารเพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสื่อสารขององค์กรแล้ว ยังได้ร่วมเป็นการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/คนละ 32,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 - 939 - 9964 อีเมล์ tpra.prthailand@gmail.com หรือ http://www.prthailand.org