ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
PSCMT จัดโครงการทดสอบในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: PSCMT จัดโครงการทดสอบในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง (/showthread.php?tid=34196)PSCMT จัดโครงการทดสอบในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง - reporter - Tue, 14 Aug 18 17:22

PSCMT จัดโครงการทดสอบในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ภายใต้กฎเกณฑ์ของ TPQI

[Image: 180814101500.jpg]

ศูนย์ทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย จัดโครงการทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ภายใต้กฎเกณฑ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระดับ 3 ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน/ครั้ง โดยมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ แบบฟอร์มใบสมัคร, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาวุฒิการศึกษา, หนังสือรับรองตำแหน่ง, หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี), เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือเปลี่ยน ชื่อ-สกุล โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบ 350 บาท สนใจสมัคร หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-678-6786-7 หรือ event@pscmt.or.th