ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
PRT เปิดตัวหนังสือ กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อบริหารแบรนด์ และสื่อการตลาด ในยุคดิจิทัล - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: PRT เปิดตัวหนังสือ กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อบริหารแบรนด์ และสื่อการตลาด ในยุคดิจิทัล (/showthread.php?tid=33157)PRT เปิดตัวหนังสือ กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อบริหารแบรนด์ และสื่อการตลาด ในยุคดิจิทัล - reporter - Wed, 23 Nov 16 17:28

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดตัวหนังสือ “กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อบริหารแบรนด์ และสื่อการตลาด ในยุคดิจิทัล” ส่งมอบให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดเปิดตัวหนังสือ “กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อบริหารแบรนด์ และสื่อการตลาด ในยุคดิจิทัล : Corporate Communication Strategies for Brand and Marketing Communication Management in the Digital Era ” โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย อาทิ ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล, เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์, ศรีสุดา ธรรมบำรุง, สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์, ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ, ศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช, ม.ล.ชไมทิพ เทวกุล และแวดวงนักสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

[Image: 161123101508.jpg]

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวในงานเปิดตัวหนังสือนี้ว่า “จากภาพรวมของประเทศไทยที่อยู่ในภาวะการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงหลายประการ รวมถึงการเข้าสู่ตลาดประชาคมโลก ทำให้งานด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร สื่อสารแบรนด์ มีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิม รูปแบบของ การใช้ช่องทาง Digital กำลังเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ ทิศทางของการประชาสัมพันธ์ การตลาด ภาพลักษณ์ แบรนด์ กิจกรรมองค์กร และการตลาดมีการบูรณาการร่วมเป็นอันเดียวกัน เป็นสิ่งที่ทำให้กลยุทธ์สื่อสารมีความลึกซึ้งและซับซ้อนมากกว่าเดิม องค์กรส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจกับการบริหารพื้นที่ใน Social Network เป็นลำดับแรก สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้จัดทำโครงการ PRTHAILAND BOOK ขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความสนใจอย่างดียิ่ง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เอกสาร วิชาการ บทความ ทั้งด้านการผลิต เผยแพร่ ผ่านสื่อ หรือกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพื่อสนับสนุนวิชาชีพ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งต่อวิชาชีพและภาคสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและในระดับสากล”

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมบทความ งานวิจัย จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักการสื่อสาร ตลอดจนกรณีศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับปัจจุบันและอนาคต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้ส่งมอบให้กับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เปิดสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา, สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพและที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยe-mail tpra.prthailand@gmail.com หรือ http://www.prthailand.org