ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR (/showthread.php?tid=3307)สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR - reporter - Wed, 14 Nov 12 19:03

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR เพื่อสุขภาวะให้กับสังคม

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม เครือข่ายปฏิบัติการ CSR for Thailand นำสมาชิกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ – สื่อสารองค์กร สื่อสารการตลาด โฆษณา สื่อสารมวลชน และ ผู้แทน สสส. ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR ใน โครงการ “PRThailand : CSR Knowledge for Happy Society : สร้างองค์ความรู้ เพื่อสุขภาวะให้กับสังคม”

[Image: image-9C07_50A387DB.jpg]

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ ทางด้าน CSR และสนับสนุนแนวความคิด การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะ คือ การที่สมาชิกในสังคมมีสำนึกความรับผิดชอบทั้งต่อสังคม ครอบครัว เพื่อนบ้าน ตั้งแต่ใกล้ตัว จนถึงสังคมวงกว้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะหล่อหลอมให้คนในสังคมได้เห็นความสำคัญและปฏิบัติ ขณะที่ในกลุ่มของนักสื่อสารจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเพื่อให้ดำเนินการสื่อสาร ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆ รวมถึงผ่านการปฏิบัติของทุกกลุ่มคนในสังคมด้วย เพี่อส่งเสริมให้มีการนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติในกลุ่มของนักการสื่อสารทั้งในธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และบริษัทจดทะเบียน ในภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐ ให้มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนมากกว่าเดิม ให้เกิดผลดีต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กิจกรรมหลักในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนและสังคม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คนที่อยู่ในแวดวงของการสื่อสาร ที่เป็นทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติที่ต้องส่งสารต่อออกไปได้ ด้วยการศึกษาในพื้นที่จริง การสัมภาษณ์ การสังเกตุการณ์ เก็บข้อมูล / สรุปความรู้ ในประเด็นด้าน CSR และการสื่อสารกับชุมชน เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน มีการสังเคราะห์ ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ด้าน CSR ได้แก่ คุณศิริชัย สาครรัตนกุล ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม / คุณสุกิจ อุทินทุ รองประธาน CSR Club และ คุณนงค์นาถ ห่านวิไล ผู้บริหารสื่อสารมวลชน ทั้งด้าน CSR และการสื่อสารกับชุมชน ทั้งในมุมความสุขของเจ้าของพื้นที่ นักท่องเที่ยว ข้อเสนอและการพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR ใน โครงการ “PRThailand : CSR Knowledge for Happy Society : สร้างองค์ความรู้ เพื่อสุขภาวะให้กับสังคม” นี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่จะทำให้ นักการสื่อสาร มีความเข้าใจแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างถูกต้องมากขึ้น เป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และมีแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสาร / ความเคลื่อนไหว / กิจกรรมของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ที่ http://www.prthailand.org