ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จับมือ EXCOMM 2 จัดกิจกรรมแบ่งปันหนังสือด้วยหัวใจ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จับมือ EXCOMM 2 จัดกิจกรรมแบ่งปันหนังสือด้วยหัวใจ (/showthread.php?tid=2826)สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จับมือ EXCOMM 2 จัดกิจกรรมแบ่งปันหนังสือด้วยหัวใจ - reporter - Tue, 10 Jul 12 20:53

[Image: image-3C5B_4FFC2F93.jpg]

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จับมือ EXCOMM 2 จัดกิจกรรมแบ่งปันหนังสือด้วยหัวใจ
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (PRTHAILAND) ร่วมกับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ : Executive Communication Program (EXCOMM 2)” ซี่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องในวงการสื่อสารทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “THE BIG BOOK BIG HEART : แบ่งปันหนังสือด้วยหัวใจ” เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชน ให้เกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมการอ่าน ด้วยการจัดมุมหนังสือเด็กและเยาวชน การมอบตู้หนังสือ ชั้นหนังสือ หนังสืออ่าน หนังสือแปลสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การอ่าน และสร้างเสริมประสบการณ์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่ส่วนรวม