ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
แถลงข่าวไฮไลท์พาวิลเลียนในงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ยานยนต์ Auto (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: แถลงข่าวไฮไลท์พาวิลเลียนในงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 (/showthread.php?tid=2132)แถลงข่าวไฮไลท์พาวิลเลียนในงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 - PRAD1999 - Tue, 27 Dec 11 14:45

นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในงานแถลงข่าว “ไฮไลท์พาวิลเลียนในงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011"โดยมีนางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยนายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทแอร์โรคลาส จำกัด (คนที่ 2จากขวา) ร่วมงาน ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น18