ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดการอบรมหลักสูตร EXCOMM - TPRA - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดการอบรมหลักสูตร EXCOMM - TPRA (/showthread.php?tid=1933)ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดการอบรมหลักสูตร EXCOMM - TPRA - reporter - Tue, 06 Sep 11 16:31

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรมหลักสูตร EXCOMM - TPRA : การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยเน้นเรื่อง “ กลยุทธ์การสื่อสารประเด็น เพื่อบริหารแบรนด์ สำหรับการสร้างศักยภาพทางการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร : Issue management for Brand, Corporate Image & Marketing Communication ” ทุกวันเสาร์ ระหว่าง 24 กันยายน - 5 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

[attachment=3328]
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กล่าวว่า การสื่อสารขององค์กรนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารองค์กรไม่น้อยไปกว่าการบริหารด้านในอื่นๆ โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารประเด็น จะทำให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร ได้อย่างตรงจุด และก้าวทันต่อกระแสการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับกระบวนทัศน์ การบริหารภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสารทางการตลาด Brand และ CSR ควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมทางสื่อสารบนโลกดิจิตอล เทคนิค วิธีการ เครื่องมือการสื่อสารทุกรูปแบบ ท่ามกลางอุณหภูมิทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เข้มข้นในขณะนี้

ดังนั้น สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จึงเปิดหลักสูตร EXCOMM - TPRA (Executive Communication Program : การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ ) ที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นล่าสุดของวงการบริหารงานสื่อสาร โดยเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กร กำหนดเนื้อหาหลักให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทั้งด้านการบริหารงานสื่อสารและเทคโนโลยี สำหรับการอบรม EXCOMM - TPRA 1 อยู่ภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารประเด็น เพื่อบริหารแบรนด์ สำหรับการสร้างศักยภาพทางการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร : Issue management for Brand, Corporate Image & Marketing Communication” ที่จะให้กลยุทธ์ทั้งด้านสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด ที่สามารถรับมือกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและผู้บริโภคยุคนี้ ผู้เข้าอบรมยังสามารถนำกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆ ช่วยในการวางตำแหน่ง Brand / จุดยืน กำหนดประเด็นสื่อสารให้ชัดเจนมากขึ้น

[attachment=3327]

หลักสุตร EXCOMM - TPRA นี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร – ประชาสัมพันธ์ - Brand นักการตลาด นักโฆษณา นักสื่อสารกลยุทธ์แบบบูรณาการ ผู้บริหารสื่อสารมวลชน สื่อดิจิทัล สื่อโทรคมนาคม ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านวางแผน กำหนดกลยุทธ์ สื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย ภาพลักษณ์องค์กรและกิจการองค์กรเพื่อสังคม ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้เข้ารับการอบรมนอกจากจะได้รับแนวคิด ประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้ทางการสื่อสารเพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสื่อสารขององค์กรแล้ว ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับวิทยากรชั้นนำ ร่วมวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารในประเด็นที่น่าสนใจ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 - 939 - 9964 / http://www.prthailand.com / e-mail tpra.prthailand@gmail.com