ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
Excel 2007 การเปลี่ยนข้อมูลจากแถวเป็นคอลัมน์ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: ออฟฟิศ Office (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Thread: Excel 2007 การเปลี่ยนข้อมูลจากแถวเป็นคอลัมน์ (/showthread.php?tid=168)Excel 2007 การเปลี่ยนข้อมูลจากแถวเป็นคอลัมน์ - Nobita - Mon, 17 Sep 07 21:55

การเปลี่ยนข้อมูลจากแถวเป็นคอลัมน์

บางครั้งการที่เราลงมือพิมพ์ข้อมูลไปแล้วแต่เกิดเปลี่ยนใจกระทันหัน อยากจะเปลี่ยนจากแบบแถวไปเป็นแนวคอลัมน์หรือจากคอลัมน์ไปเป็นแถว จะพิมพ์ใหม่ก็คงจะใช้เวลาไม่น้อย จะคัดลอกแล้ววางแต่ละอันๆ ก็เสียเวลา
[attachment=384]

เรามีวิธีแก้ไขปัญหาที่ว่านี้มาแนะนำครับ แนะนำตัวอย่างนี้เป็นการเปลี่ยนจากแถวไปเป็นคอลัมน์ครับ

1. เริ่มจากคัดลอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนไปเป็นคอลัมน์
[attachment=385]

2. คลิกขวาที่เซลล์ที่ต้องการวางเป็นคอลัมน์ เลือก Paste Special...
[attachment=386]


RE: Excel 2007 การเปลี่ยนข้อมูลจากแถวเป็นคอลัมน์ - Nobita - Mon, 17 Sep 07 22:00

3. จากนั้นเลือก Transponse แล้วคลิก OK
[attachment=387]

4. ก็จะได้ข้อมูลที่จัดรูปแบบใหม่ที่ต้องการแล้วครับ
[attachment=388]

5. จบครับ :P