ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษา เกี่ยวกับระบบโรงแรมออนไลน์ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: ภูเขา ถ้ำ น้ำตก แม่น้ำ ล่องแก่ง (/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Thread: ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษา เกี่ยวกับระบบโรงแรมออนไลน์ (/showthread.php?tid=1504)ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษา เกี่ยวกับระบบโรงแรมออนไลน์ - siamsurvey - Tue, 11 Jan 11 12:50

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในงานวิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิผลระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม โดยใช้แบบจำลองของ DeLone และ McLean”

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางด้านคุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ และคุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจทางด้านการซื้อซ้ำและด้านการเข้าชมซ้ำมีผลต่อประสิทธิผลด้านการให้บริการของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมได้อย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงซึ่งสามารถนำผลการวิจัยไปปรับปรุงระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมให้มีประสิทธิผลเพื่อสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และเป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในการพัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ และเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจโรงแรมในเขตภาคเหนืออีกด้วย

โดยสามารถเข้าไปที่ http://www.siamsurvey.com/th/questionnaire/hotel_e-crm

ข้าพเจ้ายินดีรับฟังความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับการใช้ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ โดยขอความร่วมมือจากท่านช่วยกรุณากรอกแบบสอบถาม พร้อมกับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบมานั้นจะเก็บเป็นความลับและจะไม่มีการส่งไปให้บุคคลใดหรือองค์กรใดทั้งสิ้นผลการวิจัยครั้งนี้จะใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการโดยเฉพาะเท่านั้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่านในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง