ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ร่วมกันส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: ร่วมกันส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (/showthread.php?tid=1462)ร่วมกันส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ - pattana1 - Tue, 14 Dec 10 14:34

“...ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น...”
พระราชดำรัส พระราชทาน ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง


เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ป. พัน. ๑๑ รอ. - detyeover - Thu, 30 Jun 11 09:20

ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน ทำให้ประชาชนชาวไทย จึงมีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข


RE: ร่วมกันส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ - detyeover - Sat, 02 Jul 11 16:43

ต่อต้านการหมิ่นสถาบัน ป. พัน. ๑๑ รอ.
ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน