ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
การต่อใบขับขี่ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ยานยนต์ Auto (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: การต่อใบขับขี่ (/showthread.php?tid=1041)การต่อใบขับขี่ - ROZATOMATO - Tue, 26 Jan 10 08:40

ใบขับขี่หมดอายุวันที่ 27/1/53 นี้จะไปต่อใบขับขี่วันที่27/1/53
ได้เลยหรือไหม ช่วยตอบทีค่ะ


RE: การต่อใบขับขี่ - Nobita - Tue, 26 Jan 10 20:56

ต่อวันหมดอายุพอดี คิดว่าน่าจะได้นะครับ