ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2552
ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ. เมือง จังหวัดสกลนคร

[attachment=2157]

กิจกรรม
การประกวดปราสาทผึ้ง พร้อมชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตา การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดฟ้อนหางนกยูงบนหัวเรือ “เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล” จำหน่ายอาหาร สินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อของจังหวัดสกลนคร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
1. กำหนดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
2. เกี่ยวกับประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

สอบถามรายละเอียด
สำนักงานจังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 1065
สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร โทร. 0 4271 1203
ททท. สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490 –2
e-mail : tatphnom@tat.or.th

ที่มา: http://thai.tourismthailand.org
Reference URL's