ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: การแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ประจำปี 2552
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
การแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ประจำปี 2552
ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2552** กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ **

[attachment=2084]

กิจกรรมหลัก
1. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางไกล ระยะทาง 60 กม.
2. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอบครัว ระยะทาง 16 กม.
3. การแข่งขันจักรยานเสือท่องเที่ยว ระยะทาง 10 กม.
4. การแข่งขันจักรยานเสือลำบาก แบ่งเป็นรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี และรุ่นทั่วไปขี่จักรยานขึ้นสันเขื่อน ระยะทาง 5 กม.
5. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ ระยะทาง 39 กม.
6. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาสมัครเล่น (เสือผู้ชายและเสือผู้หญิง) ระยะทาง 24 กม.

กิจกรรมเสริม
- จักรยานท่องเที่ยวชมบรรยากาศรอบเขื่อนภูมิพล
- ชมการประกวดจักรยานโบราณที่หาชมได้ยาก
- เลือกจับจ่ายซื้อหาและซ่อมแซมจักรยานเสือภูเขาจากร้านผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มากมาย
ในราคาสุดพิเศษ
- กิจกรรมของเยาวชน เรื่อง ช่วยกันรณรงค์สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน
- จำหน่ายสินค้า OTOP ชั้นนำ จากตำบลต่าง ๆ ในเขตจังหวัด ตาก
- จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและชมดนตรีโฟร์คซอง จากเยาวชนเขื่อนภูมิพล ในช่วงเย็น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- TAT Call center 1672
- กองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
โทร. 0 2250 5500 ต่อ 3495-8
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
โทร. 0 2436 4822, 0 2436 4864
- ททท. สำนักงานตาก (สต.) โทร. 0 5551 4341-3
- เรือนรับรองเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
โทร. 0 5554 9509, 0 5559 9093 ต่อ 4001, 4002
- ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเขื่อนภูมิพล โทร. 081 283 3775
- http://www.bhumiboldam.egat.com , http://www.tourismthailand.org
Reference URL's