ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: พาไปส่อง 3 โครงการ CSR ช่วยสิ่งแวดล้อมจากแบรนด์ดัง
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
วันนี้เราจะพาไปส่อง 3 โครงการ CSR ด้านสิ่งแวดล้อมจากแบรนด์ดัง แต่จะมีโครงการไหนน่าสนใจบ้างนั้นมาดูกันเลย


โครงการ Koh Tao, Better Together
สำหรับ โครงการ CSR ด้านสิ่งแวดล้อมโครงการแรกคือ โครงการ Koh Tao, Better Together โครงการความร่วมมือดี ๆ จากธนาคารกรุงไทย UNDP ประเทศไทยและมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลัก ๆ ของโครงการจะจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวประมงเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎ์ธานี ที่ขาดรายได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยการจ้างงานคนขับเรือเก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดผ่านกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งนอกจากจะช่วยฟื้นฟูชายหาดเกาะเต่าให้สมบูรณ์พร้อมรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งแล้วยังเป็นการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนด้วย


โครงการโค้กขอคืน X Central Group Journey to Zero
โครงการต่อมาคือ โครงการโค้กขอคืน X Central Group Journey to Zero โครงการความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทยและบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการคัดแยกขยะและนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง โดยมีการกำหนดเป้าหมายไว้ว่าก่อนปี 2573 ต้องจัดเก็บบรรจุภัณฑ์กลับมารีไซเคิลเท่ากับจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่าย 100% สำหรับโครงการนี้ปัจจุบันมีการทดลองระบบการจัดเก็บในร้านอาหารภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์และเซ็นทรัลพลาซา บางนา ซึ่งในอนาคตมีแผนจะขยายระบบให้ครอบคลุมพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม


โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล
ปิดท้ายกันด้วยโครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซลจากบริษัทบางจากปิโตรเลียม โดยทางบางจากจะทำการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากครัวเรือนและพ่อค้าแม่ค้ามาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดการทิ้งน้ำมันใช้แล้วในที่สาธารณะ ลดการนำน้ำมันเก่ากลับมาใช้ซ้ำซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและยังเป็นการช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับการดำเนินการในปัจจุบันบริษัทบางจาก (มหาชน) มีการจัดตั้งหน่วยผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและน้ำมันปาล์มใช้แล้วจำนวน 5 หมื่นลิตรต่อวัน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลสูตรพาวเวอร์ดีบี 5 แจกจ่ายไปยังสถานีบริการน้ำมันบางจาก 750 สถานีทั่วไปประเทศ


เป็นอย่างไรบ้างสำหรับ 3 โครงการ CSR (เพิ่มเติม: https://krungthai.com/th/about-ktb/susta...r-project) ด้านสิ่งแวดล้อมจากแบรนด์ดังที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากจะเป็นโครงการที่ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแล้วยังสร้างประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ด้วย ทั้งเพิ่มรายได้จากขยะเหลือใช้ การจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมและปลูกจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่าทำโครงการเดียวได้ประโยชน์พร้อมกันหลายทาง


ที่มาข้อมูล
- https://krungthai.com/th/about-ktb/susta...project/63
- http://www.csrcom.com/project
- http://www.csrcom.com/project/view/1059
- http://www.csrcom.com/project/view/94
- https://www.marketingoops.com/news/biz-news/csr-tmark/
- https://www.popticles.com/branding/types-of-csr/
- https://mgronline.com/onlinesection/deta...0000115910
Reference URL's