ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: อพท. ฉลองครบรอบ 10 ปี
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
อพท. ฉลองครบรอบ 10 ปี


นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ครบรอบ 10 ปี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) หรือ (อพท.)” ภายใต้แนวคิด การท่องเที่ยวไทยไปสู่ความยั่งยืนตามกรอบหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ด้วยรูปแบบ
นิทรรศการมีชีวิต ชูความสำเร็จแห่งการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีพันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ
อพท., นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา กรรมการ กพท. นายดำรง แสงกวีเลิศ รองผู้อำนวยการ อพท. พร้อมโชว์สุดพิเศษจากคุณนุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี
ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
Reference URL's