ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: น้ำหนาว แค่ชื่อก็หนาวแล้ว
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
น้ำหนาว ป่าหนาว แค่ชื่อก็บอกเล่าแล้วว่าน้ำหนาวนั้น "หนาว" ทริก : ดูดูหนวบางปี ที่นี่อณหภูมิเคยลดต่ำถึง-๓ องศาเซลเขียส น้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็ง อันเป็นที่มา เพียงใด อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอยู่ในเขตอำเภอ ของชื่อ "น้ำหนาว" น้ำหน้าว จังหวัดพชรณ์ภูแห่นี้ผู้วามสูงไม่มาก่ "กลางฤดูหนาว ผืนป้เต็งรังที่นี่จะผลัดเปลี่ยนสีใบ นัก ทว่าความหนาวเย็นและความงามนั้นไม่เป็นรองใคร หลากสีสัน มีรถให้บริการ ทั้งพาขึ้นภูด้อและส่องสัตว์รอบ ๆ เนื่องจากตั้งอยู่บนทิวเขาเพชรบูรณ์ รอยต่อภาคเหนือ และอีสาน บนทิวภูลคหลั่น ๖๕๐-๑,๒๗๑ เมตุร อุทยานฯ จากระดับทะเลปานกลาง อากาศจึงหนาวอย่างยิ่ง ในฤดูหนาว เพียงเดินไปตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณ ที่ทำการอุทยานฯ จะสัมผัสได้ถึอากาศหนาว รอบ ๆ จะเป็นป้สนสามใ มีนกให้ดูกันเพลิดเพลิน ไม่ว่า จะเป็นนกจับแมลงจุกดำ นกสาลิกาเขียว นกขุนแผ่น หัวแดง และฝนกพญาไฟที่มีทั้งสีแดงและสีเหลืองสดใส ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไม่ไกล มีจุดชมวิว "ภ ค้อ" น่ขึ้นไปชมทะเลหมอกในยามเซ้ำ ที่ความสูง ๗๘๐ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ผืนป้าน้ำหนาว จะแผ่วางอยู่เบื้องล่าง ฉากหลังคือภูผาจิต ภูทรง ยอดราบคล้ายภูกระดึง ดูงดงามราวภาพวาด ท่ามกลาง ม่านหมอกอันหนาวเย็นจับใจ บทความนี้ สนับสนุนโดย บาคาร่า[attachment=4932]
Reference URL's