ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: การวางแผนการเงิน ควรรู้
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
การวางแผนการเงิน เป็นแนวของความคิดที่จะทําให้เราสามารถเตรียมความพร้อมและจะนําชีวิตไปสู่ความสำเร็จ และความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออม และการใช้เงินที่ดี มีวินัยตั้งแต่เด็ก เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทํางานก็จะต้องรู้วิธีการ วางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายประจําวัน การใช้จ่ายในอนาคต รวมถึงการเก็บออมเมื่อถึงเวลาที่เกษียณอายุ การฝากเงินไว้ในธนาคาร เป็นวิธีดีที่สุด เนื่องจากในบ้านเราทุกธนาคารจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ bank of thailand ทั้งสิ้น

การวางแผนการเงิน คือ การวาดภาพว่าเราจะต้องมีชีวิตอย่างไรที่ไม่ลำบาก มีความมั่นคง และสุขสบาย การวางแผนที่ดีจะช่วยให้ภาพเหล่านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เชื่อว่าทุก ๆ คน ต่างมีความใฝ่ฝัน ความฝันเหล่านั้นต่างต้องมีการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยปกป้องเราจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่เรามุ่งหวัง เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การวางแผนการเงินก็เท่ากับการวางแผนชีวิต

การวางแผนการเงินนั้นมีวิธีอยู่มากมาย หลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการควบคุมการใช้จ่าย ซึ่งจริง ๆ แล้ว เรื่องเหล่านั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากจะวางแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพ ได้ผลจริง ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องเข้าใจและให้ความสำคัญอยู่ด้วย
5 ขั้นตอนการวางแผนการเงินที่ได้ผลจริง ได้แก่การเงินช่วยให้เราเข้าใจลำดับความสำคัญของการวางแผนการเงินในด้านต่าง ๆ ซึ่งเราสามารถแปลงเป็น 5 ขั้นตอนที่สร้างความมั่นคงในระยะยาว และสามารถบรรลุทุกเป้าหมายทางการเงินได้
1) ติดตามการใช้จ่ายและทำงบดุล คงเห็นแล้วว่าการบริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องทำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินตามเป้าหมาย มีแอปพลิเคชั่นการเงินมากมายให้เลือกใช้ที่ง่าย สะดวก บันทึกได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ อีกสิ่งที่ช่วยให้เรารู้สถานะทางการเงินของเราได้อย่างละเอียด ก็คือ การทำงบดุลส่วนบุคคล
2) การแปลงเป้าหมายของชีวิตเปรียบได้กับการโอนเงินเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคต เชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตที่ต้องการบรรลุให้ได้ ความตั้งใจเหล่านั้นอาจหมายถึงการมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย มีบ้านให้ครอบครัว ไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต หรือจะมีรถสักคัน การจะไปให้ถึงเป้าหมายชีวิตจำเป็นต้องใช้เงินเป็นปัจจัยสำคัญ หากเราปรับเป้าหมายในชีวิตต่าง ๆ เหล่านั้นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการแปลงให้เป็นการโอนเงินเพื่อการเก็บเข้าบัญชีก็เหมือนการประกันภัย หรือการประกันความเสี่ยงสำหรับตัวเอง เพื่อประกันการเดินทางไปสู่เป้าหมายในอนาคต
3) หาเครื่องมือบรรลุเป้าหมาย จากเป้าหมายในชีวิตที่อยากบรรลุและแปลงเป็นเป้าหมายทางการเงิน เราจะมาหาวิธีทำให้เป้าหมายเป็นจริงกันด้วยเครื่องมือต่าง ๆ นั่นคือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเงิน
4) จัดทำแผนที่ประกันการเดินทาง สำหรับเป้าหมายทางการเงิน เพื่อการประกันภัยเราไม่สามารถลอกเลียนเส้นทางไปสู่เป้าหมายการเงินของใครได้ เพราะแต่ละคนย่อมมีสถานะทางการเงินและความพร้อมไม่เท่ากัน หากเดินตามผู้อื่น เราอาจ “ล่ม” กลางทางได้
5) ติดตามความคืบหน้าและปรับแผนตามความเหมาะสม หลังจากลงมือทำตามแผนแล้ว สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลย คือ การติดตามความคืบหน้าว่าตอนนี้เรามาอยู่จุดใดของแผน เราเข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้หรือยัง ซึ่งการติดตามความคืบหน้าควรแบ่งการติดตามออกเป็นเดือนว่าสามารถทำตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้มากน้อยแค่ไหน และติดตามทุกครึ่งปี และรายปี เพื่อให้เราไม่หยุดหรือหลุดออกจากแผนที่วางไว้
Reference URL's