ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: พร้อมเพย์ รู้แค่เบอร์มือถือก็โอนเงินได้
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
พร้อมเพย์ (PromptPay) จะทำให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องรู้เลขบัญชีเงินฝาก รู้แค่เบอร์มือถือก็โอนเงินได้สะดวกทุกที่ และค่าธรรมเนียมโอนเงินยังถูกลงด้วย ต่อจากนี้ไปการทำธุรกรรมธนาคารจะสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น หลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเปิดบริการ พร้อมเพย์ (Prompt Pay) ซึ่งเป็นบริการที่ใช้สำหรับการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ สามารถทำได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้เพียง Any ID เท่านั้น
พูดอย่างนี้หลายคนคงสงสัยว่า พร้อมเพย์ (Prompt Pay) คืออะไร จะใช้โอนเงินได้อย่างไร แล้วหากเราจะใช้บริการนี้ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อความเข้าใจชัด ๆ จะมาอธิบายกันตรงนี้
พร้อมเพย์คืออะไร พร้อมเพย์ (Prompt Pay) เป็นระบบการเงินแบบอีเพย์เม้นต์ (E-Payment) ซึ่งบริการที่ธนาคารไทย 15 แห่ง และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถโอนเงินได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน
เท่ากับว่าหากเราต้องการโอนเงินให้ใคร ก็ไม่จำเป็นต้องจำเลขที่บัญชีธนาคารของผู้นั้นอีกต่อไป รู้เพียงแค่เบอร์มือถือ หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถโอนเงินให้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ, อินเทอร์เน็ต หรือตู้เอทีเอ็มก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปที่ธนาคาร ทั้งนี้ในระยะแรกจะเปิดให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคลทั่วไปก่อน จากนั้นในช่วงต่อไปจึงจะเปิดให้บริการสำหรับนิติบุคคล นอกจากนี้ในอนาคตหน่วยงานภาครัฐจะสามารถโอนเงินสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ และเงินคืนภาษีให้เราผ่านบริการพร้อมเพย์ได้อีกด้วย
ต้องทำอย่างไรในการใช้บริการพร้อมเพย์ ผู้ที่สนใจจะใช้บริการรับโอนเงินพร้อมเพย์ต้องลงทะเบียนกับธนาคารก่อน เพื่อผูกบัญชีเงินฝากกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีดังนี้
- เลือกบัญชีเงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ต้องการใช้เป็นบัญชีในการรับเงิน โดยต้องเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่ใช่บัญชีร่วม
- แจ้งลงทะเบียนกับธนาคารที่เราเลือกผ่านช่องทางที่ธนาคารแต่ละแห่งเตรียมไว้ให้บริการ เช่น เอทีเอ็ม, Internet Banking, Mobile Banking หรือที่สาขาธนาคาร
- แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือเลขประจำตัวประชาชน
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่ธนาคารกำหนด เช่น สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์มือถือที่ต้องการลงทะเบียน ซึ่งเราจะต้องเป็นทั้งเจ้าของบัญชีเงินฝากและเจ้าของเบอร์โทรศัพท์
ทั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนหนึ่งหมายเลข จะใช้จับคู่กับบัญชีเงินฝากปลายทางได้ 1 บัญชีเท่านั้น จะผูกเลขเดียวซ้ำบัญชีไม่ได้ แต่ 1 บัญชีสามารถผูกได้ 3 หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งเราสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีได้ตลอดเวลาโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารแต่ละแห่งกำหนด อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เป็นฝ่ายโอนเงินไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้บริการก็สามารถโอนเงินให้ผู้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่แต่ละธนาคารกำหนดได้ เช่น ทางอินเทอร์เน็ต, ตู้เอทีเอ็ม หรือธนาคารสาขา แต่หากเราเป็นผู้รับโอนเงินจะต้องลงทะเบียนผูกบัญชีก่อน จึงจะสามารถรับโอนเงินได้
Reference URL's