ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ย้อนตำนาน"ไทดำ" ชาติพันธุ์ที่ยังหลงเหลือ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
วันนี้ทาง Drivemate จะมาขอแนะนำท่านผู้อ่านทุกท่านให้รู้จัก ชนเผ่าไทดำ
[attachment=4906][attachment=4905]

"ไทดำ"มีวัฒนรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนองเช่นภษาพูด และภาษาเขียน อาชีพการแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆ การดำรงชีวิตประจำวันยังคงผูกพันกับประเพณี พิธีกรรม
และความเชื่อดั้งเดิมอยู่เป็นอันมาก ลักษณกางสังคมของไทดำยังคงรักษาขนบธรรมเนียมจารีตประพณีและพิธีกรรมไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในความเป็นปึกแผ่น และการดำรงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์...

ในปัจจุบัน "ชาวไทดำ" ที่บ้านนาบำหนาดได้หันมาสน์ใจพุทธศาสนากันมากขึ้น และเริ่มเผาศพแทนที่จะฝังอย่างเดิม เมื่อมีคนตายทุกบ้านจะหยุดทำงานจนกว่จะนำคนตายไปปชัเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มทำงานใหม่ในงานศพจะไม่มีพระสงฆ์มาเกี่ยวข้องเพราะถือว่าพระกับฝีไม่ถูกกันนอกจากนั้นขาวไกดำยังเป็นชนเผ่าที่นับถือ "พ่อมด" ซึ่งพ่อมดเปรียบเหมือนเทวดา การประกอบพิธีกรรมต่างๆจะเป็นการเชิญพ่อมดมาเพื่อประกอบพิธีกรรมของชนเผ่ และการประกอบพิธีกรรมบูขาพ่อมด ชาวไทคำจะล้อมวงกันเต้น และจะมีหญิงกระทุ้งไม่ไผ่ให้จังหวะรอบวง ซึ่งประเพณีดังกล่าวเป็นการเล่นเพื่ออัญเชิญเหวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะใช้เวลานานเป็นวันๆโดยที่ขาวบ้านจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมพิธี

บ้านพิพิธภัณฑ์ไกดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ชาวบ้านนาปาหนาดเป็นคนเชื้อสายไทคำหรือไทยงดำหรือไทโซ่งขาวไกดำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้ามาเพิ่มเติมสีสันให้แก่อำเภอเชียงคาน นับแต่อดีตมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ในสมัยที่ไทยทำสงครามปราบฮ่อในดินแดนเซียงขวางและสิบสองจุไกซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในประเศสปปลาวและประเทศเวียดนามขาวไกดำบ้านนาป้หนาดถูกอพยพโยกย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยกองทัพสยามตั้งแต่ครั้งนั้นขาวไกดำมีรากฐานวัฒนธรรมเริ่มตันที่แควันสิบสองจุไท หรือสิบสองเจ้าไท อันหมายถึง เมือง 12 เมืองของขาวไทมีทั้งขาวไกดำไทขาวไทเหลืองและไทแดง
แคว้นสิบสองจุไกโนอดีตตั้งอยู่ในประเทศลาวบริเวณแขวงหัวพันพงสาลีและเซียงขวาง อีกทั้งยังมีหลายเมืองที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามเมืองเตียนเบียนฟูและอีกหลายๆเมืองในย่นนั้นในชุมชนไกดำบ้านน้าปาหนาดยังคงรักษาหลายสิ่งหลายอย่างเอาไว้ได้ เช่น การทอผ้าสวยงามลักษณะต่างๆผ้าเปียวหรือผ้าสไบใช้ในการ ทำภารกิจหลากหลายผ้าซิ่น ผ้นุ่งลวตลายของชาวไกตำต้มนก ตุ้มหนู บ้านอนุรักษ์ทรงไทดำเครื่องประดับประกอบพีรีกรรมซึ่งสามารถนำไปทำเป็นโมบายประดับตกแต่งไต้หลากหลายพิธีกรรมต่างๆ ก็ยังคงพยายามรักษาเอาไว้ และสิ่งที่น่าซีนชมอีกอย่างหนึ่งก็คือ "แชปาง" คือการละเล่นสนุกสนานของขาวไกดำที่ในประเทศไทยมีอยู่ในฟื้นที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นหมู่บ้านวัฒนรรมไหตำบนนาปาหนาด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.253 โดยอาจารย์เพชรตะบองร่วมกับชาวบ้านบ้านนาปหนาดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตรวมทั้งประวัติความเป็นมาของชนชาวไกดำหมู่บ้านวัฒนธรรมไหตำบานนาปาหนาด เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นหมู่บ้านสาธิตความเป็นให้ดำทั้งหมดไม่ว่จะเป็นกิจ๊กรม หรือการดำเนินชีวิตต่างๆของชาวไกตำให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมได้เห็นภาพจริง

[attachment=4907]

"ชาวไทดำ" มีความเชื่อเรื่อง "ฝีฬา" หรือ"แถน" เชื่อว...แถนเป็นผู้สร้างโลกและบันดาลให้มีทุกสิ่งทุกอย่าง นอกจากนี้ยังนับถือฝีบรรพ.บุรุษหรือที่เรียกว่า"ผีเฮือน"ซึ่งเมื่อตายแล้วจะไม่ไปไหนยังคงวนเวียนคอยช่วยเหลือลูกหลานอยู่ด้วยเหตุนี้เมื่อชาวไทคำตายลง ลูกหลานจะนำศพไปฝั่งและไปเชิญฝีจากหลุมหลังจากที่ตายแล้ว3 วัน เรียกว่า "พิธีเอาผีขึ้นเรือน" ในบ้านจะจัดที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องเป็น "กะลอฮ้อง"มีพาข้าว (ตาดใส่ข้าว) เป็นที่บูชาฝีบรรพบุรุษป๊กติไม่อนุญาตให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติเช้าไปในการเชิญผีชนิดใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่ขวัญนั้นจะไป๋ตกอยู่ที่ได เช่น ขวัญไปอยู่ตามป้ตามเขาก็จะอัญเชิญฝียะวายซึ่งเป็นฝีเจ้ปเจ้เขาเป็นผู้ตามหาขวัญให้กลับมาเมื่อครบรอบ4ปีหมอผีจะจัดพิธีเลี้ยงมีขึ้น ซึ่งชาวทดำเรียกพิธีนี้ว่ "การแขปาง"หรือ "ชมปาง" โดยหมอผีจะอัญเชิญเทพเจ้าต่างๆ ที่ชาวไทคำนับถือลงมาชมป้างก่อน แล้วค่อยอัญเชิญผีชนิดต่างๆ ลงมาชมปาง ในพิธีนี้ชาวไกดำทุกคนจะต้องมาร่วมพิธี ซึ่งมีการจัดหาเครื่องตนตรี มีการจัดเลี้ยงและฟือนรำกันอย่างสนุกสนานข้ามวันข้ามคืน

การเดินทาง : ออกจากตัวจังหวัดเลย เดินทางไปตามเส้นทางเลย-เชียงคาน ข้ามสะพานน้ำเลยประมาณ 2 กม เป็นบ้านธาตุ ลี้ยวขวาที่สมแคบ้านรตุและห่างจากแยกประมาณ 400 ม.ก็จะพบทางแยกซ้ายเพื่อไปบ้าน่นป้หนาด ระยทางจากสามแยกบ้านธาตุ ประมาณ 8 กม.หรือโทร.สอบถามได้ที่ โทs. 08 3332 2828, 08 492 0711

หากท่านผู้อ่านสนใจไปเยี่ยมเยือนชนเผาไทดำในเดือนเหนือของไทย สามารถเช่ารถราคาถูกกับทาง Drivemate โดยตรง
Reference URL's