ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: กัลฟ์ร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ ทุ่ม 400 ล้านบาทสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
กัลฟ์ร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ ทุ่ม 400 ล้านบาทสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ที่มี นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี (Mr. sarath ratanavadi) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลงนามสัญยาร่วมกันกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สร้างโรงไฟฟ้าขนาด 5,000 MW ด้วยวงเงินกว่า 400 ล้านบาท มั่นใจผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามแผนอย่างแน่นอน

นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ กัลฟ์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามกับนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ในสัญญางานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรม(ภาคสนาม) โดยให้ กฟผ. เข้ามาดูแลงานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรมและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5,000 เมกะวัตต์ มูลค่ารวม 400 ล้านบาท เนื่องจาก กฟผ.เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงอย่างฝ่ายก่อสร้างโรงไฟฟ้า และบุคลากรที่มีคุณภาพ การที่ได้ร่วมงานกับ กฟผ.ทำให้มั่นใจได้ว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามกำหนด และได้โรงไฟฟ้ามีคุณภาพ ผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กัลฟ์วางไว้

ขณะที่ ผู้ว่าฯ กฟผ. เปิดเผยว่า เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตเพิ่มขึ้น จากนโยบายของภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กฟผ.หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมพัฒนาโครงการอื่นๆกับกัลฟ์อีกในอนาคต
Reference URL's