ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: ชมบรรยากาศถนนเยาวราชยามบ่ายๆ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
คนเราเกิดมาได้ด้วยปัจจัยหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคงประกอบด้วยเชื้อสาย แต่ไม่ว่าเชื้อสายใดๆเราทุกคนก็ได้ชื่อว่า เป็นคนไทย เหมือนกัน
และวันนี้เราก็เลยมีโอกาสได้ไปเที่ยวและถ่ายรูปแนวstreetสวยๆกัน
ก่อนอื่นท้าวความกันหน่อย
ตามข้อมูล ถนนเยาวราชเป็นถนนที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณถนนเยาวราชเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมาก
จัดเป็นย่านธุรกิจการค้าทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดย
ได้รับการขนานนามว่าเป็น "ไชน่าทาวน์เมืองไทย" จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
http://youtu.be/KUOQFM5Edus
Reference URL's