ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 26
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย (J-MAT) ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์และศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรในประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 26 ในหัวข้อ “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y” ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

[Image: 170125105217.jpg]

เวทีนี้เปิดให้กับนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ อยากนำเสนออะไรใหม่ๆ ชอบแสวงหาข้อมูล คิด วิเคราะห์ นำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด และ ต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวขึ้นเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด

- จะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ระดับชั้นปีที่ 3-4 (อนุโลมให้มีสมาชิกในทีมเป็นชั้นปีที่ 2 ได้ไม่เกิน 40 % ของจำนวนคนในทีม)
- สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นก็ได้ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้น ๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ

- รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และวุฒิบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 55,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
- รางวัลชมเชย 4 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
- รางวัล The Best Idea** ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
- รางวัล The Best Support ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท
- รางวัล Creative Award ทุนการศึกษา 10,000 บาท
- รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ 20,000 บาท

กำหนดการประกวด

เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560 รับสมัครวันสุดท้าย พร้อมรับฟังการชี้แจงโจทย์ และ รายละเอียดการทำแผน ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 12.00 – 17.00 น ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน กำหนดส่งผลงาน 4 มีนาคม 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร. 0 2679 7360-3 อีเมลล์ : smartjmat32@gmail.com
คุณจันทร์เพ็ญ โทร. 095 952 4453 / คุณสุกฤษฏิ์ โทร. 088 672 7765
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.marketingthai.or.th / Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/smartjmat
Reference URL's