ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR เพื่อสุขภาวะให้กับสังคม

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม เครือข่ายปฏิบัติการ CSR for Thailand นำสมาชิกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ – สื่อสารองค์กร สื่อสารการตลาด โฆษณา สื่อสารมวลชน และ ผู้แทน สสส. ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR ใน โครงการ “PRThailand : CSR Knowledge for Happy Society : สร้างองค์ความรู้ เพื่อสุขภาวะให้กับสังคม”

[Image: image-9C07_50A387DB.jpg]

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ ทางด้าน CSR และสนับสนุนแนวความคิด การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะ คือ การที่สมาชิกในสังคมมีสำนึกความรับผิดชอบทั้งต่อสังคม ครอบครัว เพื่อนบ้าน ตั้งแต่ใกล้ตัว จนถึงสังคมวงกว้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะหล่อหลอมให้คนในสังคมได้เห็นความสำคัญและปฏิบัติ ขณะที่ในกลุ่มของนักสื่อสารจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเพื่อให้ดำเนินการสื่อสาร ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆ รวมถึงผ่านการปฏิบัติของทุกกลุ่มคนในสังคมด้วย เพี่อส่งเสริมให้มีการนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติในกลุ่มของนักการสื่อสารทั้งในธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และบริษัทจดทะเบียน ในภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐ ให้มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนมากกว่าเดิม ให้เกิดผลดีต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กิจกรรมหลักในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนและสังคม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คนที่อยู่ในแวดวงของการสื่อสาร ที่เป็นทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติที่ต้องส่งสารต่อออกไปได้ ด้วยการศึกษาในพื้นที่จริง การสัมภาษณ์ การสังเกตุการณ์ เก็บข้อมูล / สรุปความรู้ ในประเด็นด้าน CSR และการสื่อสารกับชุมชน เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน มีการสังเคราะห์ ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ด้าน CSR ได้แก่ คุณศิริชัย สาครรัตนกุล ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม / คุณสุกิจ อุทินทุ รองประธาน CSR Club และ คุณนงค์นาถ ห่านวิไล ผู้บริหารสื่อสารมวลชน ทั้งด้าน CSR และการสื่อสารกับชุมชน ทั้งในมุมความสุขของเจ้าของพื้นที่ นักท่องเที่ยว ข้อเสนอและการพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR ใน โครงการ “PRThailand : CSR Knowledge for Happy Society : สร้างองค์ความรู้ เพื่อสุขภาวะให้กับสังคม” นี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่จะทำให้ นักการสื่อสาร มีความเข้าใจแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างถูกต้องมากขึ้น เป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และมีแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสาร / ความเคลื่อนไหว / กิจกรรมของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ที่ http://www.prthailand.org
Reference URL's