ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: บ้านบางกอกดอลล์ เห็นแล้วอยากไปบ้างจัง
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ใครเคยไปบ้านตุ๊กตาบางกอกดอลล์บ้างคะ
รู้มาจากรายการนี้ อยากรู้ว่าตุ๊กตาที่เห็นในรายการเขาขายหรือเปล่า แต่ก็เพิ่งเคยรู้ว่ามีบ้านตุ๊กตาแบบนี้อยู่ในกรุงเทพด้วย ใครเคยไปช่วยแชร์หน่อยนะค่ะ
เลยเอารายการที่ดูมาฝาก

Reference URL's