ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: โรงพยาบาลธนบุรี มอบรางวัล รักษ์สุขภาพชุมชน
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
นายแพทย์ประสิทธ์ เจียรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่รักษาความสะอาดตามมาตรฐาน ในหัวข้อ “มาตรฐานการประกอบอาหารที่ปลอดภัย” กับโครงการ “รักษ์สุขภาพชุมชน ครั้งที่ 1” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของร้านค้าย่านโรงพยาบาลต่อไป ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลธนบุรี เมื่อเร็วๆนี้
[attachment=3946]
Reference URL's