ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: มี cd เรียนรู้การ hack ใช้งาน wireless เพื่อที่จะ เจาะระบบ แล้วใช้ net ในหอพักหรือใ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
มี cd เรียนรู้การ hack ใช้งาน wireless เพื่อที่จะ เจาะระบบ แล้วใช้ net ในหอพักหรือในจุดที่ต้องการได้ฟรีๆ
เป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก โดยการใช้โปรแกรม อาจใช้เวลานิดหน่อยแต่ก็ได้มาง่ายๆ ซึ่งสามารถไปใช้ user ของเจ้าของระบบเลยได้
สนใจ add มาคุยกัน หรือสั่งซื้อได้ที่ mail cometogetter@hotmail.com
ราคาแผ่นละ 200 บาท

ผู้เยี่ยมชม

ใช้ระบบไหน
Reference URL's