ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จับมือ EXCOMM 2 จัดกิจกรรมแบ่งปันหนังสือด้วยหัวใจ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: image-3C5B_4FFC2F93.jpg]

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จับมือ EXCOMM 2 จัดกิจกรรมแบ่งปันหนังสือด้วยหัวใจ
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (PRTHAILAND) ร่วมกับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ : Executive Communication Program (EXCOMM 2)” ซี่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องในวงการสื่อสารทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “THE BIG BOOK BIG HEART : แบ่งปันหนังสือด้วยหัวใจ” เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชน ให้เกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมการอ่าน ด้วยการจัดมุมหนังสือเด็กและเยาวชน การมอบตู้หนังสือ ชั้นหนังสือ หนังสืออ่าน หนังสือแปลสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การอ่าน และสร้างเสริมประสบการณ์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่ส่วนรวม
Reference URL's