ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: เที่ยวน้ำตกอย่างปลอดภัย ข้อสังเกตการเกิดน้ำป่าไหลหลากเบื้องต้น
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[attachment=3888]

ช่วงนี้อาจจะเห็นข่าวเรื่องฝนตก น้ำป่าไหลหลาก ไม่ว่าจะเล่นน้ำตก ล่องแก่ง หรือเดินป่าก็จะต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยให้มากเป็นพิเศษ ทีมงาน chaime.net จึงหาวิธีการสังเกตเหตุผิดปกติที่อาจจะทำให้มีน้ำป่าไหลหลากมาฝากกันครับ จะได้เป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ เล่นน้ำให้สนุกครับ

อาการผิดปกติที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก สังเกตเบื้องต้นได้จาก

1. ฟ้าฝนครึมๆ เหมือนฝนจะตก
2. เสียงน้ำดังขึ้นกว่าเดิม จะดังมาจาก ไกล ๆ ก่อน
3. น้ำตกมีน้ำเพิ่มขึ้น
4. อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนไป
5. สีของน้ำกลายเป็นสีแดงหรือขุ่นขึ้น สีอมเทา
6. สังเกตทางขึ้น ทางลง ไว้เผื่อฉุกเฉิน
7. สังเกตอากัปกิริยาของสัตว์ หากจะเกิดอันตรายสัตว์ป่ามักจะแตกตื่นและหนีออกมาจากป่าจนผิดสังเกต
8. หินกลิ้งลงมาตามลาดเขา
9. มีเศษไม้ กิ่งไม้ เศษดิน กรวด ไหลมากับน้ำ

หากมีวิธีสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติมโพสต์แนะนำได้ครับ
Reference URL's