ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: แถลงข่าวไฮไลท์พาวิลเลียนในงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในงานแถลงข่าว “ไฮไลท์พาวิลเลียนในงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011"โดยมีนางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยนายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทแอร์โรคลาส จำกัด (คนที่ 2จากขวา) ร่วมงาน ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น18
Reference URL's