ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: กิจกรรมชิลล์ชิลล์เน้นสุขภาพดี ครั้งที่ 3
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Evening Chill Out @ BNH” ครั้งที่ 3 พบกับกิจกรรม Chill Walk 4 Good Health ชวนคุณเดินนับก้าวออกกำลังกายร่วมกันยามเย็นหลังเลิกงาน ทีมละ 5 คนขึ้นไป โดยเริ่มต้นจากบริษัทของคุณมายัง โรงพยาบาลบีเอ็นเอช พร้อมลุ้นรับรางวัลและกิจกรรมเพื่อสุขภาพมากมายในงาน อาทิ ตรวจสุขภาพประเมินองค์ประกอบของร่างกาย อัตราการเผาผลาญของร่างกาย (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 17.30 - 20.00 น. ณ ชั้น 4 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ โทร. 02-686-2700
Reference URL's