ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: งานแสดงสินค้า “OTOP ลำปาง ของดีเลิศล้ำ เมืองปานนครเขลางค์”
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
งานแสดงสินค้า “OTOP ลำปาง ของดีเลิศล้ำ เมืองปานนครเขลางค์” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของจังหวัดลำปาง มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีทักษะในด้านการประชาสัมพันธ์ และการตลาดของกลุ่มประเทศอาเซียน และเพื่อสร้างช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น
โดยการจัดงานในครั้งนี้มีผู้ประกอบการ/ ผู้ผลิต จากจังหวัดลำปางร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าจำนวน 30 ราย จาก 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปาน อำเภอแม่ทะ อำเภอห้างฉัตร อำเภอวังเหนือ อำเภอเถิน อำเภอเกาะคา อำเภอแม่เมาะ และอำเภอเมือง ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงและจำหน่าย ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เครื่องหนัง เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์เซรามิก กาแฟและอาหารแปรรูป สินค้าหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น นอกจากการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จากจังหวัดลำปางแล้ว ยังจะมีกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ และผู้ค้าของทั้ง 2 จังหวัด รวมไปถึงตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน จะมีรายการแสดงบันเทิงบนเวที ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงวงดนตรีพื้นเมือง การเล่นเกมส์แจกของรางวัลต่าง ๆ มากมาย
Reference URL's