ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: “พักฟื้นทรัพยากรท่องเที่ยว ตัวอย่างหมู่เกาะสิมิลัน-หมู่เกาะสุรินทร์ปิด 5 เดือน”
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
นายสุธรรม เดชดี ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว เผยถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วจากจำนวนนักท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในฤดูการท่องเที่ยวที่ผ่านมา เป็นเหตุให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเร่งทำการฟื้นฟูธรรมชาติและสถานที่พักผ่อนตากอากาศ ยกตัวอย่างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันที่ทำการประกาศแจ้งนักท่องเที่ยวถึงการปิดหมู่เกาะหลังหมดฤดูการท่องเที่ยว โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะสุรินทร์ของจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม 2558 เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงมรสุมของทะเลอันดามัน ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ อาจส่งผลเรื่องความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว ทางอุทยานฯได้วางมาตรการในช่วงปิดเกาะไว้ ดังนี้ 1. เมื่อเห็นเรือนักท่องเที่ยวที่เช่าเหมาลำมาจากถิ่นอื่นๆ เพื่อมาเที่ยวในช่วงปิดเกาะ ทางอุทยานฯ จะทำการปรับผู้ที่ฝ่าฝืน ตั้งแต่จำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท และไม่ให้ขึ้นเกาะอีกต่อไป 2. หากพบว่าผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวฝ่าฝืนนำนักท่องเที่ยวเข้าไปจะมีโทษปรับและยึดใบอนุญาติ ไม่ให้เข้าอุทยานฯ อีกต่อไป ทั้งนี้การท่องเที่ยวในช่วงปิดเกาะนั้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ยังเปิดให้บริการของจังหวัดพังงาได้ตามปกติ
พร้อมกล่าวเพิ่มเติมถึง มัคคุเทศก์และประชาชน อยากให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ในการดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สมบูรณ์พร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวต่อ
Reference URL's